Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την επιλογή με τυχαία κλήρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διαμονής, στις οποίες θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους έτους 2020

Εκτύπωση

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την επιλογή με τυχαία κλήρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διαμονής, στις οποίες θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους έτους 2020